امیرآب روش

امیرآب روش

Instagram "@amirabravesh64" profile

به نام خدا.
شروع ما پایان خیلیاست.
persian warrior
If not you, who?
If not now, when?
#theboy ariyayi

Don't be afraid to stand for what you believe in, even if that means to stand alone.
وقتی زندگی تورو در شرایط سخت قرار میده
نگوچرامن؟؟؟؟؟؟؟
بگوامتحانم کن.
When life puts you in tough situations
Dont say why me???????
Say try me.
persian warrior
بهم گفتن آدم خطرناکی هستم،
پرسیدم چرا؟
جواب دادن:چون به هیچ کس نیازنداری!
لبخند زدم
آخرین تمرین سال ۱۳۹۵یهویی
درکنار مرد بزرگ و دوست داشتنی عمو حسن شرقی
persian warrior
جهان سوم جاییست که مردمانش به فکر یه روز خوب هستند نه آوردنش.....!
persian warrior